Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

29 czerwca 2023

29 czerwca Kościół obchodzi Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, którzy głosili Ewangelię Chrystusa na misyjnym szlaku, prowadzącym przez krańce Imperium Rzymskiego – św. Piotr jako Opoka Kościoła, któremu Chrystus powierzył klucze królestwa niebieskiego, oraz św. Paweł, Apostoł Narodów, który z prześladowcy Kościoła Bożego, stał się gorliwym uczniem, zanoszącym Dobrą Nowinę do pogan. Obaj ponieśli śmierć męczeńską w Rzymie, idąc w ślady swojego Mistrza, dzielnie trwając przy wyznawanej wierze i zasiewając ją w duszach innych. 

Uroczystość ta jest również dniem imienin wielu naszych współbraci, w tym kl. Piotra Gutsche SChr i prefekta seminarium, ks. Pawła Jasiny SChr, który przewodnicząc dzisiejszej Mszy Świętej, dziękował Panu Bogu za dar swojego powołania i pięcioletnią posługę w seminarium jako prefekt, który wspiera w dziele formacji rektora oraz jest tym, który towarzyszy klerykom we wszystkich chwilach radości i codziennego funkcjonowania, będąc zawsze otwartym na ludzi, których na ścieżkę powołania skierował sam Chrystus. 

Ksiądz prefekt obejmie wkrótce obowiązki magistra w Nowicjacie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Mórkowie, stąd też każdego dnia modlitwą prosimy Pana Boga, aby wzbudził nowe powołania kapłańskie i zakonne do naszego zgromadzenia, aby światło zmartwychwstałego Chrystusa mogło być niesione na krańce świata.