Egzamin Ex Universa naszego współbrata

14 lutego 2022

Diakon Towarzystwa Chrystusowego – nasz współbrat z roku VI – przystąpił dziś do egzaminu EX UNIVERSA z całości zagadnień teologicznych, jakie poznawał na przestrzeni ostatnich kilku lat podczas swojej formacji seminaryjnej. 

Ponadto, w dniu tym obronił on również swoją pracę magisterską, stając się zarazem magistrem teologii.

Tytuł jego pracy magisterskiej z zakresu teologii biblijnej pod kierunkiem ks. dra hab. Stanisława Ormantego TChr:

Słowa Jezusa dotyczące „nienawiści” swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr i siebie samego w Ewangelii św. Łukasza (Łk 14,26)

Kolejnym etapem w formacji kapłańskiej naszego współbrata będą majowe święcenia prezbiteratu. Gratulujemy Pawłowi jego sukcesu na polu intelektualnym, modląc się zarazem, aby jego powołanie w naśladowaniu Chrystusa, wydawało jak najobfitsze owoce, zarówno w jego życiu, całego Kościoła, jak i tych do których jest on posłany.